Overview for maltese

 • Fuq Din Il-Blata

  Minn qalbi nitlob, li l-imħabba tiegħek għal Ġesù Kristu u l-Kelma tiegħu iwassluk biex taqra dan il-ktejjeb u bit-talb tqis il-kontenut tiegħu fid-dawl tal-Bibbja Mqaddsa - Il-Kelma Eterna t’Alla li ma tinbidel qatt!

  Dan l-artiklu huwa miktub bl-imħabba, mingħajr ma jikkomprometti l-verità, li għal Alla hija qaddisa!

  J’Alla l-Verità u l-Imħabba t’Alla li jinsabu f’dan il-ktejjeb ibierkuk u jqanqluk sabiex timxi mixja eqreb ma’ Ġesù li nsibu fil-Bibbja, u jwassluk sabiex tibda tħobb il-Kelma Tiegħu aktar minn qatt qabel!

 • MAGĦMUDIJA TA' L-ILMA!

  Meta naqraw l-Iskrittura, nindunaw li jissemmew diversi tipi ta' magħmudiji (Lhud 6:1-2).

  Millinqas naraw tlieta (3) ta' importanza kbira għal fidi Kristjana;

  1. Il-Magħmudija fi Kristu jew fil-Ġisem ta' Kristu (1 Korintin 12:12-20, Galatin 3:26-28).

  2. Il-Magħmudija ta' l-Ispirtu s-Santu,(Atti 1:4-5 eċċ) u

  3. Il-Magħmudija ta' l-Ilma (Ġwanni 4:1-2, Atti 2:41 eċċ).

 • Ġodda Fi Kristu

  Ħafna nies, meta permezz tal-grazzja t'Alla jiġu salvati u jduru lejn Alla permezz ta' Ġesu Kristu, ma jirrealizzawx x'miraklu kbir ikun għadu kif ġara f'ħajjithom. Ftit li xejn jirrealizzaw tassew x'wirt kbir ikunu għadhom kif wirtu spiritwalment fil-ħajja tagħhom. Dan jiġri l-mument li jkunu għadhom kif twieldu mill-ġdid (Ġwanni 3:1-8).

  Jekk tinnota sew l-iskrittura Mqaddsa tgħidilna li meta naċċettaw lil Kristu Ġesu bħala Sidna u s-Salvatur tagħna, aħna minn ġewwa ma nibqawx iktar dik l-istess persuna li konna ftit mumenti qabel. Infatti issa sirna kreatura ġdida, imwieldin mill-ġdid, sirna persuni ġodda spiritwalment (2 Korintin 5:17-18).

  Ejja ngħatu ħarsa lejn il-Kelma t'Alla:

 • L-Importanza tal-Bibbja

  "Jekk is-sisien jinqalbu, il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?" Salm 11:3.

  L-għan tal-Mulej Alla huwa li aħna nsiru tassew nafuħ b'mod personali fil-ħajja tagħna. Nistgħu nigħdu li lil Alla nistgħu nitgħallmu ħafna fuqu permezz tan-natura u l-ħolqien tiegħu, minn xi esperjenzi li nistgħu ngħaddu minnhom (Ara Rumani 1:20-23).

 • Talba biex tigi salvat!

  Għażiż Missier Etern, jiena niġi għandek għax jiena midneb. Illum nagħraf li ma nistax insalva lili nnifsi. Neħtieġ Salvatur personali. Ġesu' Iben Alla l-ħaj, nitolbok issalvani issa stess u taħfirli id-dnubiet kollha tiegħi, tal-passat, tal-present u tal-futur. Irrid nitwieled mill-ġdid. Irrid nesperjenza dik il-Ħajja ġdida li Inti biss għandek is-seta tagħtini. Inti wiegħed permezz tal-Kelma Mqaddsa tiegħek li jekk jiena nemmen f'qalbi u nistqarr b'fommi li Ġesu' Hu Sidi, il-Mulej u s-Salvatur tiegħi jiena nsalva żgur, mhux forsi.

 • Grazzi Mulej tal-ħajja ta' Dr.Karl Chircop!

  Grazzi Mulej tal-ħajja ta' Dr.Karl Chircop

  Għaziz Mulej Ġesu', niġi għandek f'dan iż-żmien tant diffiċli b'mod speċjali għal mara u tfal għeżież ta' Karl u l-ħbieb kollha tiegħu illum 12 t' Ottubru.

  Nixtieq nirringrazzjak talli f'din il-ħajja tant qasira, "compared" mal-ħajja ta' dejjem, tajtna l-opportunita li nsiru nafu wieħed minn uliedek sbieħ, Dr.Karl Chirchop. Huwa żmien iebes għal ħafna għax Karl kien ta' ferħ, tama, u mħabba għal ħafna nies u issa ma għadux magħna.